Επιστροφή Στελέχη Εμβέλεια Προγράμματα Προγραμματισμός Επιμόρφωση Υλικό Συνεργασίες

Κ.Π.Ε Έδεσσας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Έδεσσας

 

     Το   Κέντρο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Έδεσσας (ΚΠΕ  Έδεσσας)  ιδρύθηκε  με  την  72942/Γ2/11-7-2002   Απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.

     Στις  2  Σεπτεμβρίου   2003  υπογράφηκε  σύμβαση  15ετούς διάρκειας  ανάμεσα στο  ΥΠΕΠΘ  και  το  Δήμο  της  Έδεσσας,  που  προβλέπει: 

από  την  πλευρά  του  Δήμου  την  παραχώρηση  κτιριακών  εγκαταστάσεων  για  στέγαση  του  ΚΠΕ,  τον εξοπλισμό  και  τη  φροντίδα  των  υποδομών   του και  την  κάθε  είδους  στήριξη  με  τις  διάφορες  δημοτικές  υπηρεσίες.

Βυρσοδεψείο Καρανικόλα,

τα γραφεία του ΚΠΕ Έδεσσας

 Κι  αντίστοιχα  από το  ΥΠΕΠΘ  τη  χρηματοδότηση  του  ΚΠΕ  από  ειδικούς  λογαριασμούς,  τη  στελέχωσή του  με  εκπαιδευτικούς,  την  επιμόρφωσή  τους  και  γενικότερα  τη  θεσμική,  οικονομική  και  διοικητική  στήριξή  του.

   Το  ΚΠΕ  Έδεσσας  στεγάζεται  σε   κτίρια  του  Υπαίθριου  Μουσείου  Νερού  Έδεσσας  στην  περιοχή  Μύλοι  Καταρρακτών  και συγκεκριμένα  στο  Βυρσοδεψείο  Καρανικόλα, και  στον  Αλευρόμυλο  του  Σαλαμπάση. 

Ο αλευρόμυλος του Σαλαμπάση,

αίθουσα δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. Έδεσσας

   Βασικός  στόχος του ΚΠΕ  Έδεσσας είναι να στηρίξει το θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε  τοπικό, εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο ευαισθητοποιώντας  τους μαθητές  σε  θέματα περιβάλλοντος  ώστε  να  γίνουν   περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.

Ακόμα  το  ΚΠΕ  Έδεσσας  υπηρετεί  στόχους του με:

κουκκίδα

Την  υλοποίηση  προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (Π.Ε.)  για  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης  και  τη  στήριξη  των  αντίστοιχων  σχολικών  προγραμμάτων  σε  συνεργασία  με  τους  Υπευθύνους  Π.Ε.  των  Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης.

κουκκίδα

Την  οργάνωση  και  υλοποίηση  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  για  εκπαιδευτικούς  και  ομάδες  ενηλίκων  γενικότερα,  σε  συνεργασία  με  επιστημονικούς  φορείς  και  κυβερνητικές  και  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις.

κουκκίδα

Την  παραγωγή  εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού  υλικού.

κουκκίδα

Την  οργάνωση  εκδηλώσεων  και  δράσεων  για  το  περιβάλλον.

κουκκίδα

Προώθηση  της  έρευνας  στο  χώρο  της  Π.Ε.

     Το  ΚΠΕ  Έδεσσας  απευθύνεται  κατά  κύριο  λόγο  σε  σχολεία  των   νομών   Γρεβενών,  Ημαθίας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς,  Κοζάνης,  Πέλλας, Σερρών  και  Φλώρινας (νομοί  εμβέλειας  του ΚΠΕ  Έδεσσας),  αλλά  και  σε  σχολεία  όλης  της  χώρας.

Ο αλευρόμυλος του Σαλαμπάση

Αρχή