Επιστροφή Τοπικά Περιφερειακά Διεθνή Φορείς

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
"Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... άχρηστα"

ØΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτών

ØΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ØΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΗΓΕΣ

ØΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ØΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ØΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

ØΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ

ØΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ØΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ØΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (2005-06)

ØΜαθητικές  πινελιές
ØΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ØΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ &   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ØΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ
ØΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ

ØΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ØΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ØΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ØΤα παιδία παίζει

ØΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Ε.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

              ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

    Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες αυξάνεται διαρκώς. Το θέμα της διαχείρισης τους είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. 

    Μια τυπική ανάλυση των απορριμμάτων των αστικών κέντρων, δείχνει ότι το 50% περίπου του φορτίου των απορριμματοφόρων αποτελείται από οργανικά υλικά (κατάλοιπα τροφίμων δηλαδή, τα οποία θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να μετατραπούν σε χρήσιμο λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό, ενώ ένα ποσοστό 40% είναι υλικά συσκευασίας (δηλ. χαρτί, γυαλί και μέταλλα).

Θεωρητικά λοιπόν το 90% των απορριμμάτων μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ το υπόλοιπο 10% αποτελείται από αδρανή κυρίως υλικά (υφάσματα, ξύλο κλπ), που μπορούν να καταλήξουν σε χώρους διάθεσης χωρίς σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σημαντικό είναι βέβαια το πρόβλημα της παρουσίας τοξικών (μπαταρίες, φαρμακευτικά παρασκευάσματα, χημικά φωτογραφείων κ.λ.π) στα οργανικά απορρίμματα. Τα τοξικά υλικά στα σκουπίδια δεν επιβαρύνουν μόνο το περιβάλλον (το έδαφος, την ατμόσφαιρα και τα νερά) αλλά δυσκολεύουν και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) που μπορεί να παραχθεί είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη κλίμακα.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων είναι απολύτως αναγκαία σήμερα για να διασφαλίσει την ποιότητα της δικής μας ζωής, καθώς και εκείνης των επόμενων γενεών. Κάθε πρόγραμμα λοιπόν, που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα (ανάλογα με ηλικία, τόπο διαμονής, ενδιαφέροντα, κλπ.) έχει οπωσδήποτε την αξία του.

Η  διαπίστωση  από  τους  μαθητές  ότι  υπάρχουν  ίδιες  ανάγκες σε  θέματα  διαχείρισης  απορριμμάτων  αλλά  διαφορετικές  προσεγγίσεις   και  χειρισμοί  για  κάλυψή  τους,  της  τοπικής  κοινωνίας  σε  σχέση  με  άλλες,  είναι  λόγος  που  συνηγορεί  στη  δημιουργία  δρόμων  επικοινωνίας  μεταξύ  μαθητών  σε  τοπικό,  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο. Μέσα  από  την  ανταλλαγή  πληροφοριών  και  εμπειριών,  μπορούν  μελλοντικά  οι  εμπλεκόμενοι  να  χειριστούν  αποτελεσματικότερα  την τοπική  πραγματικότητα  και  τα  προβλήματά  της.

Έτσι  η  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  στοχεύει  και  πετυχαίνει  τη  δραστηριοποίηση  του  ατόμου  και  των  κοινωνιών  του  στην  κατεύθυνση  μιας  ισορροπημένης  σχέσης  ανάμεσα  στην  αναβάθμιση  του  ανθρώπινου  βιοτικού  επιπέδου  και  στη  διαχείριση  ενός  βιώσιμου  περιβάλλοντος  στο  παρόν  και  στο  μέλλον.

Αυτό μας οδηγεί στη δημιουργία Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία, με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων επικοινωνίας,  οι εμπειρίες των πολλών γίνονται εύκολα κτήμα του καθενός. Υποβλήθηκε   η σχετική πρόταση για ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα … άχρηστα»  από τo KΠΕ Έδεσσας και εγκρίθηκε με το έγγραφο (αριθ. Πρωτ   5975 / Γ7/14 -1-2005)   της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ η λειτουργία του,   για τρία σχολικά έτη (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υποστήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο με:

         ·       παραχώρηση πρωτότυπου- και όχι μόνο- εκπαιδευτικού υλικού

·       προτεινόμενη βιβλιογραφία

·       θεματική επιμόρφωση των συντονιστών εκπαιδευτικών των ομάδων ΠΕ

·       ενεργοποίηση ηλεκτρονικών οδών, δημιουργία κοινών εκδόσεων και συμμετοχή σε κοινές  περιβαλλοντικές δράσεις  για τη διασύνδεση των σχολείων-μελών του δικτύου.

Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς  και  διεθνείς φορείς, ΟΤΑ, επιστημονικές ενώσεις κλπ.

 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη νέας οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης στους εμπλεκόμενους μαθητές, φιλικής προς το περιβάλλον ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Διεθνείς Συνεργασίες με φορείς και σχολεία άλλων χωρών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1.      Ανακύκλωση απορριμμάτων. (Γυαλί, Χαρτί, Πλαστικό, Αλουμίνιο, Μέταλλα, Μπαταρίες).

Η συμβολή της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας.    

2.      Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων.

Παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση

-κτηνοτροφικών αποβλήτων ( λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια)

-βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων

-αστικών οργανικών απορριμμάτων.

3.      Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων

4.      Ασφαλή διάθεση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα για το περιβάλλον

      -Υγειονομική ταφή απορριμμάτων

      -Αποκατάσταση τοπίου μετά τη λήξη της

5.      Ανακύκλωση νερού                                                              

     -Επαναχρησιμοποίηση νερού

6.      Πυρηνικά απόβλητα

7.      Βιομηχανικά απόβλητα

8.      Νοσοκομειακά απόβλητα

9.      Επαναχρησιμοποίηση υλικών -Τέχνη και απορρίμματα

10. Διαχείριση χαμένης ενέργειας -Τηλεθέρμανση

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ

Το  ΚΠΕ  Έδεσσας    συνεργάζεται  με  φορείς  όπως:  

 

u Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Εργαστήριο Έρευνας & Επικοινωνίας

        για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών

        της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

u Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

u ΚΕΔΚΕ

u Σύνδεσμος  ΟΤΑ  Μείζονος Θεσσαλονίκης

u Ένωση Ελλήνων Φυσικών

u Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

u    ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

u    ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Διαχείριση απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

u Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  και  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

u Μεσογειακό Γραφείο για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΚΟ) 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ

Στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Δικτύου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  «Απορρίμματα: Τα  χρήσιμα… άχρηστα», το  ΚΠΕ  Έδεσσας  συνεργάζεται   με  τα  ακόλουθα  Κέντρα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης :

  Ανατολικού Ολύμπου, Δραπετσώνας- Τροιζήνας, Ευεργέτουλα, Καλαμάτας, Καρπενησίου, Κισσάβου-Ελασσόνας,  Γρεβενών Ζιάκα, Λιθακιάς Ζακύνθου, Ιεράπετρας-Νεάπολης, Μακρινίτσας, Ποροΐων, Σουφλίου, Στυλίδας-Υπάτης ,Φιλίππων

τα  οποία   είναι  συνεργαζόμενα Κέντρα  για  τα  σχολεία  των  Νομών  εμβέλειας  τους. 

* Ο  κατάλογος  των  κομβικών  συντονιστών  και  συνεργατών Υπευθύνων  Π.Ε.   σε  επίπεδο  νομών,  θα  παραμείνει  ανοιχτός  σε  όλη  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του  δικτύου.

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

    Με  σκοπό   την  επιστημονική  τεκμηρίωση,  την  αποτελεσματική    στήριξη του  Εθνικού  Δικτύου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  «Απορρίμματα: Τα  χρήσιμα… άχρηστα»,  το  ΚΠΕ   Έδεσσας  θα  αναπτύξει  συνεργασία με  τους  ειδικούς  επιστήμονες :

Βελέντζα  Κωνσταντίνο, Καθηγητή , Πρύτανη και  Πρόεδρο Συμβουλίου  Περιβάλλοντος,  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.

Μουσιόπουλο Νικόλαο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Πολυτεχνικής  Σχολής,  ΑΠΘ

Καραγιαννίδη  Αβραάμ,  Επίκουρο  Καθηγητή  Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Πολυτεχνικής  Σχολής,  ΑΠΘ

Παρασκευόπουλο  Στέφανο,  Καθηγητή  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ΑΠΘ

Γεωργόπουλο Αλέξανδρο,  Καθηγητή  Τμήματος  Επιστημών  Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ΑΠΘ

Σκεντέρη  Νικόλαο,  Επίκουρο  Καθηγητή  Τμήματος  Ιατρικής,  Σχολής  Επιστημών  Υγείας  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας

Σαρτζετάκη  Ευτύχιο,  Επίκουρο  Καθηγητή  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου  Μακεδονία

Ειδικοί  συνεργάτες:

Μαλαμούδη  Αιμιλία, εκπ/κός , καλλιτέχνης  κατασκευών από  απορρίμματα

Σαλαμάνης  Δημήτριος,  καλλιτέχνης  κατασκευών από  απορρίμματα

Σαπίδου Ελπίδα, εκπ/κός και σχεδιάστρια  κατασκευής  κοσμήματος & χρηστικών αντικειμένων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ØΠαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

ØΒιβλιογραφία - Πηγές

ØΟδηγός διαχείρισης Απορριμμάτων (Εκδόσεις ΚΠΕ Μουζακίου)

ØΤο πρόβλημα των απορριμμάτων και οι λύσεις του ( Εκδόσεις ΚΠΕ Σουφλίου)

ØΠρόγραμμα Π.Ε. "Διαχείριση απορριμμάτων-Ανακύκλωση"( Εκδόσεις ΚΠΕ Σουφλίου)

Ø"Τα απορρίμματα στη ζωή μας" (Μεσογειακό Γραφείο για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη - ΜΚΟ - MEdIES)

ØΣχεδιασμός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, με θέμα τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους,  σύμφωνα με τις αρχές της Ιστοριογραμμής (Storyline), της Ιφιγένειας Ηλιοπούλου, Νηπιαγωγού,  Μ.Sc. στην Π.Ε.

ØΣχεδιασμός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, με θέμα τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους, των

Αναστασία Δημητρίου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου Θράκης Αλεξανδρούπολη

Βασιλεία Χρηστίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Βόλος

ØΑγωγή υγείας & περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το βιβλίο του εκπαιδευτικού (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

ØΑγωγή υγείας & περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το βιβλίο του μαθητή (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

ØΜαζεύω τα σκουπίδια με ασφάλεια (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

ØΟδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

 

 

    

 Δραστηριότες
   

http://www.epa.gov/epawaste/education/pdfs/4-6.pdf

http://www.epa.gov/epawaste/education/pdfs/k-3.pdf

http://www.epa.gov/epawaste/education/pdfs/jellyjar.pdf

http://www.epa.gov/epawaste/education/pdfs/k00-001.pdf

http://www.epa.gov/epawaste/education/kids/color/index.htm

    

 Τα παιδία παίζει
J http://www.epa.gov/epawaste/education/kids/games/lineup/index.htm
J http://www.epa.gov/epawaste/education/kids/games/piinsky/index.htm

Jhttp://www.epa.gov/epawaste/education/kids/games/hiddenhints/index.htm

J http://www.epa.gov/recyclecity/mainmap.htm
Jhttp://www.epa.gov/epawaste/education/kids/games/crossword/index.htm

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

¤Συμβολή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος

Α. Δημητρίου (Σχολή Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου),  

Β. Χατζηνικήτα (Σχολή Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου),

Ν. Βαλανίδης (Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 

¤ Οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους

Αν. Δημητρίου (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου Θράκης Αλεξανδρούπολη),

Β. Χρηστίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιου Θεσσαλίας Βόλος)

 

¤Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων: εννοιολογική κατανόηση και προτάσεις μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αν. Δημητρίου (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου Θράκης Αλεξανδρούπολη),

Β. Χρηστίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιου Θεσσαλίας Βόλος)

 

¤Solid waste management: Greek citizens' knowledge and attitudes (απόδοση στα αγγλικά)

Αν. Δημητρίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου Θράκης Αλεξανδρούπολη)

Β. Χατζηνικήτα (Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

Β. Χρηστίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιου Θεσσαλίας Βόλος)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗμερΙδΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΗμερΙδασ   κωσ  2 ΙουνΙου 2006   με θΕμα:

"Οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη Διαχείριση -Ανακύκλωση Διαφόρων υλικών"

¤"Νομοθετικό Πλαίσιο Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων"

Αδ. Σκορδίλης, Προϊστάμενος Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

•"¤"Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος"

 Επ. Βοναζούντας, Γενικός Διευθυντής Ε.Δ.Ο.Ε.

 

¤"Εναλλακτική Διαχείριση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου οξέος και νικελίου καδμίου και Εναλλακτική Διαχείριση Ελαστικών Οχημάτων"

 Ηρ. Βονδικάκης , Διευθυντής Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών

 

¤"Κάποιες προκλήσεις αειφόρου διαχείρισης απορριμμάτων για τους Ελληνικούς δήμους και ΦΟΔΣΑ του σήμερα και του αύριο: Προλαμβάνοντας ένα (ακόμη)οικονομικό ‘τσουνάμι’ "

Αβ. Καραγιαννίδης, Δρ. Μηχaνολόγος Μηχανικός, MSc,Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗμερΙδασ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 11,12, 15 μΑΡΤΙΟΥ 2013

¤"Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και στην Π.Ε Πέλλας"  

Σ. Αργυράκης, Σ. Λαμπάδα , Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΕΔΕΣΣΑ 6-7  ΙουλΙου 2013   με θΕμα:

¤"Διαχείριση των απορριμμάτων και αειφόρος ανάπτυξη"

Αδ. Σκορδίλης, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ

 

¤"Το Πιστοποιημένο Σύστημα Ανακύκλωσης "Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ"στην υπηρεσία του πολίτη"

Ιωαν. Καραγώγος, Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

 

¤"Τεχνο-Ανακύκλωση: κατασκευάζοντας πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, Μια διαδραστική μέθοδος καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης, περιβαλλοντικής, ευαισθητοποίησης, διδασκαλίας και απομυθοποιίησης της επιστήμης"

Αν. Μπαλντούκας, Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών, ΤΕΙ Χαλκίδας

 

¤"Η διαχείριση στερεών αποβλήτων: ο πλήρης κύκλος της"

 Αβ. Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνική  Σχολή,ΑΠΘ.

 

¤"Εκπαιδευτικές Προτάσεις σχετικά με την Ορθολογική Διαχείριση των απορριμμάτων"

Αρ. Ζαχαρίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

¤"Κατασκευή μαριονέτας από άχρηστα υλικά"

Αιμ.. Μαλαμούδη, Εκπαιδευτικός Β'θμιας

 

¤"Κατασκευή μουσικών οργάνων από απορρίμματα της φύσης και επίδειξη αξιοποίησής τους" - Κατασκευή Σείστρας

Θ. Παπαϊωάννου, Εκπαιδευτικός Α'θμιας

 

¤"Κατασκευές από άχρηστα υλικά στο πλαίσιο εργαστηρίου ειδικής αγωγής"

Μ. Κυζιρίδου, Εκπαιδευτικός ΕΕΕΕΚ

 

¤"Προγράμματα Π.Ε. του ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων σε σχέση με τα οικιακά απόβλητα- Εφαρμογές στη Δια Βίου Μάθηση"

Σ. Βασιλοπούλου, ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων

¤"Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται "άρρητα ρήματα" αλλά μετρήσιμη επιτυχία. Το παράδειγμα του Τ.Δ.Π.Ε " Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω" του ΚΠΕ Καλαμάτας"

Γ. Παναγόπουλος, Αν. Ζόμπολας, ΚΠΕ Καλαμάτας

 

¤"Καλλιτεχνικές δημιουργίες από αναλώσιμα υλικά"

Μ. Γκουντούμα, ΚΠΕ Μακρινίτσας

 

¤"Τίποτα δεν είναι σκουπίδι"

Χ. Πατέρας, Εκπαιδευτικός Α'θμιας

 

¤"Τα απορρίμματά μας δεν είναι για...πέταμα!" Πρόγραμμα ΠΕ

Θ. Τριανταφύλλου, Εκπαιδευτικός Α'θμιας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΕΔΕΣΣΑ 8-9  ΙουλΙου 2013   με θΕμα:

"Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των ΤΠΕ στα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών"

¤"Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων-Τα απόβλητα ως πόροι"

Αγ. Καλλία, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος στο ΕΚΔΔΑ, τ.νομικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

¤"Διδασκαλία της Διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση των Τ.Π.Ε."

Β. Αβραμίδου, Α. Μπουσδή, Εκπαιδευτικοί

 

¤"Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη Δυτική Αττική"

Αλ. Τσίγκου, Ελ.Θεοδωρίδου, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

¤"Οι "κυκλώσεις" στο ανθρωπογενές περιβάλλον: Θεωρία και Πράξη για την Αειφόρο Εκπαίδευση"

Δ. Σαρρής, Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Δ.νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΛΑΡΙΣΑ 22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤"Αειφορική Διαχείριση Απορριμμάτων"

Αδ. Σκορδίλη, Γεν. Διευθυντή ΕΟΑΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ημεριδασ  θεσ/νικη 1 Νοεμβριου 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και τοπικές δράσεις εν μέσω κρίσης

Αβ. Καραγιαννίδης, Δρ. Μηχaνολόγος Μηχανικός, MSc,Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ημεριδασ  β' αθηνασ, μαρουσι 4 Νοεμβριου 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤"Εκπαιδευτικά Προγράμματα Π.Ε. του ΚΠΕ Δραπετσώνας- Διαχείριση Απορριμμάτων"

Σ. Βασιλοπούλου, Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Δραπετσώνας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ημεριδασ  δυτ. αττικησ, ελευσινα 7 Νοεμβριου 2013   με θΕμα:

"Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας"

¤"Τρόποι Διαχείρισης Απορριμμάτων"

Α. Μαυράκη, Αν Υπεύθυνος Π.Ε. Δυτ. Αττικής

¤"Η Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ελευσίνας"

Α. Χρηστίδης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊστάμενος τμ. Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας

¤"Σχέδιο εργασίας (project) ανακύκλωσης" Μ. Ζερβού, Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Κέρκυρας 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ   

ØΕνημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη λειτουργία Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2006-07(108683 /Γ7/18-10-2006/ΥΠΕΠΘ)

ØΕνημερωτικό σημείωμα (1) προς τα μέλη και τους συνεργαζόμενους φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: "Απορρίμματα: Τα χρήσιμα..άχρηστα"

ØΑίτηση εκπαιδευτικού

ØΔήλωση συμμετοχής Υπευθύνων Σχολ. Δραστηριοτήτων - Π.Ε

ØΔήλωση συμμετοχής ΚΠΕ

ØΔήλωση συμμετοχής Φορέα   

ØΔήλωση συμμετοχής Ειδικού Συνεργάτη       

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ..." ΑΧΡΗΣΤΑ" "

Αρχή