Επιστροφή

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
"Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... άχρηστα"

ØΕΙΣΑΓΩΓΗ

ØΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ØΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 ØΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ØΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ØΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

                                                                                                         

                                                                 
ØΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ØΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΗΓΕΣ

ØΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ØΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ØΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ØΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ζωή στον πλανήτη μας  ξεκίνησε από το νερό. Οι ίδιοι φιλοξενηθήκαμε, πριν από τη γέννησή μας για εννιά περίπου μήνες σε υδάτινο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού μέσα στο νερό το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλόξενο για τους ευαίσθητους οργανισμούς που πρωτοσχηματίζονται και αρχίζουν να αναπτύσσονται. Το νερό είναι επίσης το κυριότερο συστατικό της μάζας των ζωντανών οργανισμών. Η παρουσία του επηρέαζε πάντοτε τον τρόπο ζωής των ανθρώπινων πληθυσμών. Το νερό έφερε σε επικοινωνία διαφορετικούς πολιτισμούς, συνέβαλε στην πολιτισμική τους ανάπτυξη και πολλές φορές καθόρισε την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Επίσης, οι  άνθρωποι, που τα  παλιότερα  χρόνια  ήταν  δεμένοι  πολύ  περισσότερο  με  τη  γη  και  τη  φύση,  έκλεισαν  μέσα  στις  παραδόσεις  και  τα  έθιμά  τους  την  αξία  που  είχε  το  νερό  για  την ζωή τους. Το νερό στον πλανήτη θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Αυτό ισχύει και για τα επιμέρους υδατικά αποθέματα, δηλαδή για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Παρ΄ όλα αυτά όμως, σε χώρες με έντονη ξηρασία μέσα στο υδρολογικό έτος, τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα και μη ανανεώσιμα, με μηδενική τροφοδοσία και αυξημένη ζήτηση.

Δύο είναι τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στο νερό.Το πρώτο από αυτά είναι το πρόβλημα των αποθεμάτων που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες, κυρίως του νότιου ημισφαιρίου, και το δεύτερο το πρόβλημα της ποιότητας του νερού που υποβαθμίζεται

 Αν μπορούσαμε να κατανείμουμε ομοιόμορφα τ' αποθέματα του νερού σ' όλη την επιφάνεια του πλανήτη μας, θα δημιουργήσουμε έναν υδάτινο μανδύα βάθους 2,7 χιλιομέτρων! Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι ανισομερώς μοιρασμένο από τη φύση στην επιφάνεια του πλανήτη, τόσο ανάμεσα στους πληθυσμούς όσο και στην κατανομή της χρήσης του ανά τομείς. Οι κλιματικές συνθήκες είναι εκείνος ο παράγοντας που κυρίως κάνει το νερό να είναι ανισομερώς κατανεμημένο στον πλανήτη. Ένας από τους μεγάλους θησαυρούς που ο γαλάζιος πλανήτης μας κρύβει μέσα του είναι τα υπόγεια νερά. Είναι τα αποθέματα γλυκού νερού που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, στη στεριά, αλλά μερικές φορές και κάτω από τη θάλασσα, κοντά στις ακτές. Το  νερό είναι ένας φυσικός πόρος, που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο. Είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος, που μόνο αν τον προστατεύσει και τον διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις ευεργετικές του επιδράσεις επ΄ αόριστον. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας προγραμματίζοντας την ίδρυση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς το Ευρωπαϊκό Έτος Καινοτομίας και Δημιουργικότητα 2009, ενεργοποίησε καινοτόμες πρακτικές  που οδηγούν το έργο του σε πιο δυναμικές μορφές σχεδιασμού και εφαρμογής δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση της Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου.  Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Αγωγής Υγείας-Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, πραγματοποίησε  καινοτόμο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με τίτλο «Ψηφιακές διαδρομές στο Περιβάλλον - Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για υγρότοπους μέσω τηλεκπαίδευσης», στο οποίο συμπεριέλαβε και επιμορφωτικό σεμινάριο ΠΕ. Στη  συνέχεια, υλοποίησε από απόσταση επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με περιεχόμενό της τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ μέσω τηλεκπαίδευσης. 

Κάθε εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός σχεδίασε και παρήγαγε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό πολύμηνου προγράμματος ΠΕ για νερό και υγροτόπους. Οι 30 εκπαιδευτικοί  που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, έχουν  αιτηθεί την κατά προτεραιότητα συμμετοχή τους στο νεοϊδρυθέν δίκτυο «Νερό και Bιώσιμη Aνάπτυξη», μέσα από σχολικό πολύμηνο πρόγραμμα με  αντικείμενο μελέτης το νερό και τα υγροτοπικά συστήματα του τοπικού τους περιβάλλοντος  κατά τα επόμενα σχολικά έτη. Η συμμετοχή τους αυτή στο Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που σχεδίασαν στη διάρκεια του πολύμηνου προγράμματος ΠΕ «Ψηφιακές διαδρομές στο Περιβάλλον - Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για  υγρότοπους μέσω τηλεκπαίδευσης», με χρήση αρχών αειφορικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελεί η ανάδειξη του προαναφερόμενου προγράμματος ως παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2009.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Ø     Υποστήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο με:

·        παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού                                                                                       

·        προτεινόμενη βιβλιογραφία

·        θεματική επιμόρφωση των συντονιστών εκπαιδευτικών των ομάδων ΠΕ

·     ενεργοποίηση ηλεκτρονικών οδών, δημιουργία κοινών εκδόσεων και συμμετοχή σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις  για τη διασύνδεση των σχολείων-μελών του δικτύου

Ø     Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς  και  διεθνείς φορείς, επιστημονικές ενώσεις κλπ.

Ø     Καλλιέργεια και ανάπτυξη νέας οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης στους εμπλεκόμενους μαθητές, φιλικής προς το περιβάλλον ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ø     Διεθνείς Συνεργασίες με φορείς και σχολεία άλλων χωρών.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί :

Ø     Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον κύκλο του νερού, τα αποθέματα του, τη λειψυδρία, τη χρήση του  και την ρύπανση του νερού.

Ø     Ενημέρωση  γύρω από την αειφορική  διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ø     Εισαγωγή στην έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (βιβλιογραφία, τύπος, διαδίκτυο)

Ø     Συνεργασία με τοπικούς φορείς και άλλες ομάδες Π.Ε

Συναισθηματικοί:

Ø     Η  συνειδητοποίηση  ότι  οι  φιλοπεριβαλλοντικές  στάσεις  και  συμπεριφορές  μπορούν   να επηρεάσουν  θετικά   το μέλλον του τόπου τους.

Ø     Η ενεργοποίηση  των  πολιτών σε διάφορες δράσεις για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ø     Η ανάπτυξη   κριτικής σκέψης.

 

Ψυχοκινητικοί:

Ø     Η  ανάπτυξη  ικανότητας  συνεργασίας   σε ομάδες.  

Ø     Η  ευαισθητοποίηση   απέναντι στις τέχνες (δραματοποίηση, μουσική)

Ø     Η  βίωση,  μέσα από τη δραματοποίηση,  γνώσεων που θα αποκτηθούν   με ενθουσιασμό, απόλαυση και χαρά.

Ø     Η  κινητοποίηση  και  αποδέσμευση  συγκινήσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

Ø     Ο κύκλος του νερού

Ø     Ενεργειακή αξιοποίηση του νερού-

- Υδροκίνητα εργαστήρια

Ø     Υγρότοποι και υδάτινα οικοσυστήματα

Ø     Υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες

Ø     Ιαματικές πηγές

Ø     Ποιότητα πόσιμου νερού

Ø     Επεξεργασία νερού

Ø     Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Ø     Ιχθυοκαλλιέργειες

Ø     Διαδραστικά παιχνίδια με το νερό

Ø     Νερό και θρησκεία

Ø     Νερό και αθλητισμός

Ø     Νερό και τέχνη

Ø     H μουσική του νερού

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το  ΚΠΕ  Έδεσσας   θα  αναπτύξει  συνεργασία  με  φορείς  όπως:  

·        Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  και  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

·        Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

·        Πανεπιστήμια

·        ΚΕΔΚΕ

·        Επιστημονικές Ενώσεις

·        Μ.Κ.Ο. 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με  σκοπό   την  επιστημονική  τεκμηρίωση,  την  αποτελεσματική    στήριξη του  Εθνικού  Δικτύου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»,  το  ΚΠΕ   Έδεσσας    αναπτύσσει  συνεργασία με  ειδικούς  επιστήμονες από τον πανεπιστημιακό χώρο,  από το χώρο της έρευνας και  της τεχνολογίας, καθώς και  των υπηρεσιών  υπουργείων, όπως  του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κλπ.

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Υδροκίνηση
Λίμνη Κάρλα
Το νερό